Algemene leverings voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bakker Trailer Parts B.V.
Apolloweg 16
8239 DA Lelystad

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 08135911

Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bakker Trailer Parts: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bakker Trailer Parts B.V., gevestigd te (8239 DA) Lelystad aan de Apolloweg 16.

Koper: elke natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en die in een contractuele relatie staat tot Bakker Trailer Parts uit hoofde van een met Bakker Trailer Parts gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst. Met name wordt onder koper ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening zaken en/of diensten door Bakker Trailer Parts worden geleverd.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bakker Trailer Parts en op alle door Bakker Trailer Parts aangegane overeenkomsten, hoe dan ook genaamd. Met name zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op door Bakker Trailer Parts aangegane overeenkomsten tot levering van zaken en diensten aan kopers.

2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken, indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

3. Indien ook koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn die algemene voorwaarden uitdrukkelijk niet van toepassing.

4. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen
1. Offertes van Bakker Trailer Parts zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 (dertig) dagen na de datum van de offerte.

2. Alle offertes van Bakker Trailer Parts dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Offertes van Bakker Trailer Parts binden Bakker Trailer Parts derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald. Een aan Bakker Trailer Parts gegeven order geldt als een aanbod van de potentiële koper, welk aanbod eerst na schriftelijke bevestiging door Bakker Trailer Parts geacht wordt door Bakker Trailer Parts te zijn aanvaard.

3. Bakker Trailer Parts is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 (dertig) dagen wordt bevestigd. De in een offerte, c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Bakker Trailer Parts niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van
Bakker Trailer Parts's offerte, c.q. orderbevestiging.

5. In offertes, c.q. orderbevestigingen van Bakker Trailer Parts genoemde levertijden en andere voor door Bakker Trailer Parts te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de met Bakker Trailer Parts aangegane overeenkomst.

Artikel 4. Prijzen
1. Alle prijzen van Bakker Trailer Parts zijn exclusief omzetbelasting, en tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.

2. De in offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakosten, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

3. Bakker Trailer Parts behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tussen Bakker Trailer Parts en koper tot stand is gekomen, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van voornoemde kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan koper in rekening te brengen. Voorts heeft Bakker Trailer Parts het recht in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.

4. Indien de prijsverhoging meer dan 10% (tien procent) bedraagt, heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Levering en leveringstermijnen
1. De door Bakker Trailer Parts opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst met koper tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Bakker Trailer Parts voor de uitvoering van de order nodig heeft in haar bezit zijn. De door Bakker Trailer Parts opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de desbetreffende overeenkomst

2. In geval -in afwijking van het in lid 1. bepaalde- in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 14. van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.

3. Bij niet tijdige levering dient koper Bakker Trailer Parts schriftelijk in gebreke te stellen en
Bakker Trailer Parts een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

4. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de 'Incoterms' is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.

5. Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

6. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 6. Deelleveringen
Het is Bakker Trailer Parts toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is
Bakker Trailer Parts bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door Bakker Trailer Parts een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen Bakker Trailer Parts en koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
a. indien na het sluiten van de overeenkomst aan Bakker Trailer Parts omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. indien Bakker Trailer Parts koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is ondanks sommatie;
c. In genoemde gevallen is Bakker Trailer Parts bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van koper schadevergoeding te vorderen.

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan
Bakker Trailer Parts zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Bakker Trailer Parts bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Garantie
1. Bakker Trailer Parts garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leveringsdocumenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur.

2. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft koper recht op herstel van de zaak. Bakker Trailer Parts kan er echter voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling, dan wel het niet juist opvolgen van instructies door koper.

4. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

5. Koper kan geen enkel recht aan de in dit artikel genoemde garantiebepalingen ontlenen, zolang geen volledige betaling, conform de factuur van Bakker Trailer Parts, van de geleverde zaken heeft plaats gevonden.

6. Klachten van koper, die betrekking hebben op gebreken aan geleverde zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, dienen door koper binnen acht dagen na levering aan Bakker Trailer Parts ter kennis worden gebracht. Kennisgeving dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd.

7. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, dienen door koper binnen acht dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan Bakker Trailer Parts ter kennis worden gebracht, op de wijze als vermeld in lid 6.

8. Ieder vorderingsrecht van koper jegens Bakker Trailer Parts betrekking hebbend op geleverde zaken vervalt indien:

a. de gebreken niet binnen de in lid 6. en 7. gestelde termijnen en/of niet op de daar aangewezen wijze aan Bakker Trailer Parts ter kennis zijn gebracht;

b. koper aan Bakker Trailer Parts geen of onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

c. koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard of onderhouden;

d. de toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door koper wordt voortgezet;

e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo'n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een termijn van meer dan twaalf maanden sedert de levertijd is verstreken.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Koper kan nimmer garantieaanspraken jegens Bakker Trailer Parts doen gelden, die verder gaan dan de garantieverplichtingen die derden (zoals fabrikanten) terzake van de geleverde zaken jegens
Bakker Trailer Parts op zich hebben genomen.

2. Bakker Trailer Parts is jegens koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
a. voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 9 (Garantie) van deze algemene voorwaarden;
b. de aansprakelijkheid van Bakker Trailer Parts is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Bakker Trailer Parts in een onderhavig geval te verstrekken uitkering;
c. de aansprakelijkheid van Bakker Trailer Parts terzake van door haar geleverde zaken die door een derde zijn geproduceerd, is beperkt tot de aansprakelijkheid die door de desbetreffende producent jegens Bakker Trailer Parts voor dat product wordt aanvaard.

3. Ingeval van reclame is Bakker Trailer Parts, indien de gegrondheid van de reclame door
Bakker Trailer Parts is vastgesteld en voor Bakker Trailer Parts tevens aansprakelijkheid zoals bedoeld in dit artikel bestaat, gehouden, zulks ter keuze van Bakker Trailer Parts, tot:

a. kosteloos herstel van de gebreken;
b. levering van vervangende zaken, c.q. onderdelen, na terugontvangst van de gebrekkige zaken, c.q. onderdelen;
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom, c.q. creditering van de aan koper gezonden factuur met ontbinding van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst betrekking hebben op de geleverde gebrekkige zaken;
d. een in overleg met koper te betalen schadeloosstelling in andere vorm dan bedoeld sub a. tot en met c.

4. Behoudens eventuele verplichtingen uit hoofde van het bovenstaande is Bakker Trailer Parts nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Bakker Trailer Parts.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1. Door Bakker Trailer Parts geleverde zaken blijven eigendom van Bakker Trailer Parts tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen koper samenhangende met, of voortvloeiende uit de door Bakker Trailer Parts geleverde zaken aan Bakker Trailer Parts verschuldigd is. Indien zulks door
Bakker Trailer Parts nodig wordt geoordeeld, heeft Bakker Trailer Parts het recht van koper zekerheid ten aanzien van de nakoming van diens verplichtingen te eisen.

2. Door Bakker Trailer Parts geleverde zaken, die krachtens lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door koper slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Alsdan is koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan Bakker Trailer Parts over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante betaling is doorverkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan Bakker Trailer Parts over te dragen.

3. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. Bakker Trailer Parts is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder koper (of derden) bevinden, maar aan Bakker Trailer Parts in eigendom toebehoren onder zich te nemen, zodra Bakker Trailer Parts in redelijkheid kan aannemen dat de reële kans bestaat dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Koper geeft reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Bakker Trailer Parts dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Bakker Trailer Parts haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bakker Trailer Parts zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Bakker Trailer Parts zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Bakker Trailer Parts ter inzage te geven.

Artikel 12. Betaling
1. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden in Nederlandse valuta binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen, middels overschrijving op de op de factuur aangegeven bankrekening. De dag van creditering van de bank- of girorekening van Bakker Trailer Parts geldt als de dag van betaling.

2. Indien koper niet tijdig tot algehele betaling overgaat, is Bakker Trailer Parts, nadat zij koper tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Bakker Trailer Parts, gerechtigd vanaf de vervaldag koper de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

3. Indien en zodra koper in verzuim is, heeft Bakker Trailer Parts het recht, indien en voor zover er voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van koper, de nakoming van al haar
(Bakker Trailer Parts's) verbintenissen jegens koper op te schorten, onverminderd al Bakker Trailer Parts's rechten zoals voortvloeiend uit het Nederlandse recht.

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zullen de vorderingen van Bakker Trailer Parts en de verplichtingen van de koper jegens Bakker Trailer Parts onmiddellijk opeisbaar zijn.

5. Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Alle buitengerechtelijke kosten die Bakker Trailer Parts maakt in verband met de incasso van een vordering op koper zijn voor rekening van koper.

Artikel 13. Incassokosten
Alle kosten die Bakker Trailer Parts maakt in verband met een gerechtelijke procedure tegen koper zijn voor rekening van koper, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Bakker Trailer Parts als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

Artikel 14. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bakker Trailer Parts geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bakker Trailer Parts niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Bakker Trailer Parts daaronder begrepen.

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Bakker Trailer Parts opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bakker Trailer Parts niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien Bakker Trailer Parts bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde, c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde, c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Rechts- en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen Bakker Trailer Parts en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Bakker Trailer Parts gevestigd is.

Artikel 16. Wijziging en vindplaats van deze algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Gooi-, Eem- en Flevoland.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.