• Bekend om onze grote voorraden
  • Snel en veilig geleverd
  • Altijd de juiste kwaliteit en prijsverhouding

Algemene voorwaarden

Bakker Trailer Parts B.V.
Apolloweg 16
8239 DA Lelystad
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi-, Eem- en
Flevoland onder nummer 08135911

Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Bakker Trailer Parts: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Bakker Trailer Parts B.V., gevestigd te (8239 DA) Lelystad aan de Apolloweg 16.
Koper: elke natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf
of beroep en die in een contractuele relatie staat tot Bakker Trailer Parts uit hoofde
van een met Bakker Trailer Parts gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige
overeenkomst. Met name wordt onder koper ook verstaan degene in wiens opdracht
en voor wiens rekening zaken en/of diensten door Bakker Trailer Parts worden
geleverd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bakker
Trailer Parts en op alle door Bakker Trailer Parts aangegane overeenkomsten, hoe
dan ook genaamd. Met name zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing
op door Bakker Trailer Parts aangegane overeenkomsten tot levering van zaken en
diensten aan kopers.
2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden
afgeweken, indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
3. Indien ook koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn die algemene
voorwaarden uitdrukkelijk niet van toepassing.
4. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)",
wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden
van welke aard dan ook.

Artikel 3. Offertes / Orderbevestigingen

1. Offertes van Bakker Trailer Parts zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 (dertig)
dagen na de datum van de offerte.
2. Alle offertes van Bakker Trailer Parts dienen te worden aangemerkt als
uitnodigingen aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Offertes van
Bakker Trailer Parts binden Bakker Trailer Parts derhalve op geen enkele wijze,
tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig het tegendeel is bepaald. Een
aan Bakker Trailer Parts gegeven order geldt als een aanbod van de potentiële
koper, welk aanbod eerst na schriftelijke bevestiging door Bakker Trailer Parts geacht
wordt door Bakker Trailer Parts te zijn aanvaard.
3. Bakker Trailer Parts is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding
hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 (dertig) dagen wordt bevestigd.
De in een offerte, c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij
anders aangegeven.
4. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Bakker
Trailer Parts niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper
voorkomende afwijkingen van
Bakker Trailer Parts offerte, c.q. orderbevestiging.
5. In offertes, c.q. orderbevestigingen van Bakker Trailer Parts genoemde levertijden
en andere voor door Bakker Trailer Parts te verrichten prestaties genoemde
termijnen zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding ervan geeft de potentiële
koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de met Bakker Trailer
Parts aangegane overeenkomst.

Artikel 4. Prijzen

1. Alle prijzen van Bakker Trailer Parts zijn exclusief omzetbelasting, en tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor
vervoer en overige kosten.
2. De in offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten vermelde prijzen zijn
gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende
kostenfactoren, zoals valutakosten, fabrikantenprijzen, grondstof- en
materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen,
invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
3. Bakker Trailer Parts behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop
de overeenkomst tussen Bakker Trailer Parts en koper tot stand is gekomen, maar
vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van voornoemde
kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan koper in rekening te brengen. Voorts
heeft Bakker Trailer Parts het recht in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst
vereist zal zijn.
4. Indien de prijsverhoging meer dan 10% (tien procent) bedraagt, heeft koper het
recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Levering en leveringstermijnen

1. De door Bakker Trailer Parts opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de
overeenkomst met koper tot stand is gekomen, mits alle gegevens die Bakker Trailer
Parts voor de uitvoering van de order nodig heeft in haar bezit zijn. De door Bakker
Trailer Parts opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer
fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de desbetreffende
overeenkomst
2. In geval -in afwijking van het in lid 1. bepaalde- in de individuele overeenkomst
uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze
niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in
artikel 14. van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.
3. Bij niet tijdige levering dient koper Bakker Trailer Parts schriftelijk in gebreke te
stellen en
Bakker Trailer Parts een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te
komen.
4. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf fabriek. Wanneer er als
leveringsconditie één van de 'Incoterms' is overeengekomen, zullen de op het
moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing
zijn.
5. Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij
hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de
overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
6. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor
risico van koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder
geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 6. Deelleveringen

Het is Bakker Trailer Parts toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit
geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in
gedeelten worden geleverd, is
Bakker Trailer Parts bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Bakker Trailer Parts een model, monster of voorbeeld is getoond of
verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van
aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model
of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd
conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen Bakker Trailer Parts en koper kan onmiddellijk
ontbonden worden in de volgende gevallen:
a. indien na het sluiten van de overeenkomst aan Bakker Trailer Parts
omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat koper
niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. indien Bakker Trailer Parts koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd
heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel
onvoldoende is ondanks sommatie;
c. In genoemde gevallen is Bakker Trailer Parts bevoegd de verdere uitvoering van
de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te
gaan, één en ander onverminderd het recht van koper schadevergoeding te
vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of
materialen waarvan
Bakker Trailer Parts zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt
te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst
onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat
naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is
Bakker Trailer Parts bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Garantie

1. Bakker Trailer Parts garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van
ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de
offerte, orderbevestiging, leveringsdocumenten, dan wel de op de geleverde zaken
betrekking hebbende factuur.
2. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft koper recht
op herstel van de zaak. Bakker Trailer Parts kan er echter voor kiezen om de zaak te
vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Koper heeft slechts recht op vervanging
indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling,
dan wel het niet juist opvolgen van instructies door koper.
4. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de
garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product
wordt gegeven.
5. Koper kan geen enkel recht aan de in dit artikel genoemde garantiebepalingen
ontlenen, zolang geen volledige betaling, conform de factuur van Bakker Trailer
Parts, van de geleverde zaken heeft plaats gevonden.
6. Klachten van koper, die betrekking hebben op gebreken aan geleverde zaken die
uiterlijk waarneembaar zijn, dienen door koper binnen acht dagen na levering aan
Bakker Trailer Parts ter kennis worden gebracht. Kennisgeving dient te geschieden
per aangetekende brief met daarin een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van
de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn
gefactureerd.
7. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij
een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, dienen door koper binnen acht
dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan Bakker Trailer Parts ter
kennis worden gebracht, op de wijze als vermeld in lid 6.
8. Ieder vorderingsrecht van koper jegens Bakker Trailer Parts betrekking hebbend
op geleverde zaken vervalt indien:
a. de gebreken niet binnen de in lid 6. en 7. gestelde termijnen en/of niet op de daar
aangewezen wijze aan Bakker Trailer Parts ter kennis zijn gebracht;
b. koper aan Bakker Trailer Parts geen of onvoldoende medewerking verleent
terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt,
bewaard of onderhouden;
d. de toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten
zijn geuit door koper wordt voortgezet;
e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of,
indien zo'n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een termijn van
meer dan twaalf maanden sedert de levertijd is verstreken.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Koper kan nimmer garantieaanspraken jegens Bakker Trailer Parts doen gelden,
die verder gaan dan de garantieverplichtingen die derden (zoals fabrikanten) van de
geleverde zaken jegens
Bakker Trailer Parts op zich hebben genomen.
2. Bakker Trailer Parts is jegens koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
a. voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de
aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 9 (Garantie) van deze algemene
voorwaarden;
b. de aansprakelijkheid van Bakker Trailer Parts is te allen tijde beperkt tot het
bedrag van de door de assuradeur van Bakker Trailer Parts in een onderhavig geval
te verstrekken uitkering;
c. de aansprakelijkheid van Bakker Trailer Parts van door haar geleverde zaken die
door een derde zijn geproduceerd, is beperkt tot de aansprakelijkheid die door de
desbetreffende producent jegens Bakker Trailer Parts voor dat product wordt
aanvaard.
3. Ingeval van reclame is Bakker Trailer Parts, indien de gegrondheid van de reclame
door
Bakker Trailer Parts is vastgesteld en voor Bakker Trailer Parts tevens
aansprakelijkheid zoals bedoeld in dit artikel bestaat, gehouden, zulks ter keuze van
Bakker Trailer Parts, tot:
a. kosteloos herstel van de gebreken;
b. levering van vervangende zaken, c.q. onderdelen, na terugontvangend van de
gebrekkige zaken, c.q. onderdelen;
c. terugbetaling van de ontvangen koopsom, c.q. creditering van de aan koper
gezonden factuur met ontbinding van de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de overeenkomst
betrekking hebben op de geleverde gebrekkige zaken;
d. een in overleg met koper te betalen schadeloosstelling in andere vorm dan
bedoeld sub a. tot en met c.
4. Behoudens eventuele verplichtingen uit hoofde van het bovenstaande is Bakker
Trailer Parts nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan
koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld zijdens Bakker Trailer
Parts.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1. Door Bakker Trailer Parts geleverde zaken blijven eigendom van Bakker Trailer
Parts tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen koper
samenhangende met, of voortvloeiende uit de door Bakker Trailer Parts geleverde
zaken aan Bakker Trailer Parts verschuldigd is. Indien zulks door
Bakker Trailer Parts nodig wordt geoordeeld, heeft Bakker Trailer Parts het recht van
koper zekerheid ten aanzien van de nakoming van diens verplichtingen te eisen.
2. Door Bakker Trailer Parts geleverde zaken, die krachtens lid 1. onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door koper slechts in het kader van een
normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Alsdan is koper gehouden de
verkregen gelden onverwijld aan Bakker Trailer Parts over te dragen, dan wel, indien
niet tegen contante betaling is doorverkocht, de verkregen vorderingen onverwijld
aan Bakker Trailer Parts over te dragen.
3. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Bakker Trailer Parts is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder koper (of
derden) bevinden, maar aan Bakker Trailer Parts in eigendom toebehoren onder zich
te nemen, zodra Bakker Trailer Parts in redelijkheid kan aannemen dat de reële kans
bestaat dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Koper geeft reeds nu voor
alsdan onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Bakker Trailer Parts dan
wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Bakker Trailer
Parts haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van Bakker Trailer Parts zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar
mee te nemen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken,
dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Bakker
Trailer Parts zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te
stellen.
6. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade, alsmede tegen
diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Bakker Trailer Parts
ter inzage te geven.

Artikel 12. Betaling

1. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden in
Nederlandse valuta binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, tenzij anders is
overeengekomen, middels overschrijving op de op de factuur aangegeven
bankrekening. De dag van creditering van de bank- of girorekening van Bakker
Trailer Parts geldt als de dag van betaling.
2. Indien koper niet tijdig tot algehele betaling overgaat, is Bakker Trailer Parts, nadat
zij koper tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere
ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Bakker Trailer Parts,
gerechtigd vanaf de vervaldag koper de wettelijke rente in rekening te brengen tot op
de datum van algehele voldoening.
3. Indien en zodra koper in verzuim is, heeft Bakker Trailer Parts het recht, indien en
voor zover er voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van koper, de
nakoming van al haar
(Bakker Trailer Parts) verbintenissen jegens koper op te schorten, onverminderd al
Bakker Trailer Parts rechten zoals voortvloeiend uit het Nederlandse recht.
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zullen de
vorderingen van Bakker Trailer Parts en de verplichtingen van de koper jegens
Bakker Trailer Parts onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats
van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare
facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt koper, dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
6. Alle buitengerechtelijke kosten die Bakker Trailer Parts maakt in verband met de
incasso van een vordering op koper zijn voor rekening van koper.

Artikel 13. Incassokosten

Alle kosten die Bakker Trailer Parts maakt in verband met een gerechtelijke
procedure tegen koper zijn voor rekening van koper, ook voor zover deze kosten de
rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Bakker Trailer Parts als
verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

Artikel 14. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bakker Trailer Parts geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Bakker Trailer Parts niet in staat is haar verplichtingen na
te komen, werkstakingen in het bedrijf van Bakker Trailer Parts daaronder begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Bakker
Trailer Parts opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door Bakker Trailer Parts niet mogelijk is langer duurt dan drie
maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in
dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Bakker Trailer Parts bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan
haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde, c.q. het leverbare deel afzonderlijk te
factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde, c.q. leverbare deel
geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Rechts- en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen Bakker Trailer Parts en koper is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Bakker Trailer Parts
gevestigd is.

Artikel 16. Wijziging en vindplaats van deze algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken Gooi-, Eem- en Flevoland.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold
ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.
Bakker trailer parts BV
Apolloweg16
8239DA Lelystad
0320257009
info@bakkertrailerparts.nl
Copyright@2021Bakker trailer parts BV
Bakker trailer parts gebruikt cookies .om de website efficiënter te gebruiken