• Bekend om onze grote voorraden
  • Snel en veilig geleverd
  • Altijd de juiste kwaliteit en prijsverhouding

Privacyreglement Bakker Trailer Parts BV

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in
enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt
geplaatst en informatie over uw bezoek aan Bakker Trailer Parts BV internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

Bakker Trailer Parts BV mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De
Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze
wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.
Op grond van deze wet heeft Bakker Trailer Parts BV de plicht om haar klanten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door
Bakker Trailer Parts BV worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
Bakker Trailer Parts BV vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Bakker Trailer Parts BV in dit Reglement een
toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en
voor de verwerking van welke gegevens Bakker Trailer Parts BV expliciet om uw toestemming moet
vragen.

2. De persoonsgegevens die Bakker Trailer Parts BV gebruikt en het doel van het gebruik

Bakker Trailer Parts BV verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Bakker Trailer
Parts BV, de website bezoekt, een werknemer van Bakker Trailer Parts BV bent, zich aanmeldt voor
nieuwsbrieven van Bakker Trailer Parts BV of via het contactformulier contact met ons opneemt.
Bakker Trailer Parts BV verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres.
Deze gegevens stellen ons in staat om:
• de overeenkomst die klanten met Bakker Trailer Parts BV sluiten financieel en administratief te
kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
• u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).
IP-adressen/cookies
Bakker Trailer Parts BV houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze
gegevens stellen ons in staat om:
• de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
• ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
• het productaanbod te verbeteren.
Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de
hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld
om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich
interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden


Bakker Trailer Parts BV verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de organisatie,
tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst welke Bakker Trailer Parts BV met u
heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het
plaatsen van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid).

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn


• Bakker Trailer Parts BV verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit
houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel
waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze
overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Bakker Trailer Parts BV
worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens
worden door Bakker Trailer Bv beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging
bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te
loggen in het digitale systeem.
• de medewerkers van Bakker Trailer Parts BV hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van
alle aan Bakker Trailer Parts BV verstrekte persoonsgegevens;
• Bakker Trailer Parts BV heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte
systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
• uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een
goede administratie. Bakker Trailer Parts BV hanteert een termijn van twee jaar na de laatste
aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan
een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Bakker Trailer Parts BV zich aan de
voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene


• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u
verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy
van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig
mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke)
verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als
het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de
gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van
uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@bakkertrailerparts.nl
aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan
zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt
binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Bakker Trailer Parts BV.
Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u
contact met Bakker Trailer Parts BV opnemen en zullen wij proberen er samen met u uit te komen.
Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen direct
marketing door Bakker Trailer Parts BV? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.
Uiteraard zal Bakker Trailer Parts BV ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk
en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Bakker Trailer Parts BV.
Privacyreglement Bakker Trailer Parts BV versie februari 2020